1. Bendrosios nuostatos

1.1. DRABUZIAIJUMS.LT internetinėje parduotuvėje, adresu https://drabuziaijums.lt/ (toliau – Parduotuvė), prekyba vykdoma vadovaujantis šiais DRABUZIAIJUMS.LT prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

1.2. Vartotojas suformavęs užsakymą, tampa Parduotuvės pirkėju (toliau – Pirkėjas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti registraciją, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.5. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

1.6. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su DRABUZIAIJUMS.LT taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu DRABUZIAIJUMS.LT internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

2. Pirkimo – pardavimo sutartis

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es), prieš tai susipažinus ir sutikus su šiomis Taisyklėmis, ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“. Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma DRABUZIAIJUMS.LT internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

2.3. Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jas gauna.

2.4. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. išsiųstas užsakymas, kurį gauna Pirkėjas elektroniniu paštu, su jame nurodyta informacija.

2.5. Sutartis yra nutraukiama, kai užsakymas yra atšaukiamas vienos iš sutarties šalių arba kai Pirkėjo pagrįstas reikalavimas grąžinti visus (dalį) už prekę sumokėtus pinigus, keisti prekę į tokią pat tinkamos kokybės prekę, per protingą laiką pašalinti prekės trūkumus arba atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas, jei pašalino pats ar trečiųjų asmenų padedamas, yra patenkinamas.

2.6. Kaskart pateikiant užsakymą sudaroma nauja pirkimo-pardavimo sutartis.

3. Apmokėjimas

3.1. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.

3.2. Pirkėjas už užsakytas prekes atsiskaito pateiktais atsiskaitymo metodais.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja suteikti teisingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes, tačiau neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas, naudodamasis DRABUZIAIJUMS.LT internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs vieną iš numatytų išankstinio apmokėjimo būdų, nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės DRABUZIAIJUMS.LT teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, jeigu buvo atliktas apmokėjimas.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų.

7.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

7.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3. Pristatymo kaina priklauso nuo užsakymo sumos.

7.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3-6d.d.

7.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8. Prekės ir jų kainos

8.1. Kiekvienos DRABUZIAIJUMS.LT parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės).

9.2. Remiantis 10.1. punkte nurodytais dokumentais Pirkėjas per 14 dienų po prekių gavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje DRABUZIAIJUMS.LT įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais.

9.2.1. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

9.2.1.1. Grąžinama ar keičiama prekė turi būti saugiai supakuota į originalią gamintojo pakuotę, kad nebūtų pažeista transportavimo metu, grąžinama su visais priedais.

9.2.1.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

9.2.1.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt).

9.2.1.4. Grąžinama ar keičiama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

9.2.2. Grąžinama ar keičiama prekė turi būti grąžinta per Lpexpress arba OMNIVA paštomatą.

9.2.3. Prieš grąžinant ar keičiant prekę, būtina užpildyti prekių grąžinimo formą arba informuoti pardavėją el. paštu: info@drabuziaijums.lt

9.2.4. Pardavėjas gavęs grąžinamą ar keičiamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti pirkėją, ar prekė atitiko keitimo/grąžinimo kriterijus. Jei keičiama/grąžinama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

9.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri einamuoju momentu yra pateikta pardavimui.

9.2.6. Grąžinamų ar keičiamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

9.3. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

9.3.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

9.3.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

9.3.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

9.3.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

9.3.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

9.4. SVARBU ! Prekės įsigytos su -50% pigiau yra negrąžinamos. Jeigu tokia prekė vis vieną bus grąžinta, apie tai papildomai neinformuojame, jos atgal nesiunčiame ir pinigų už ją negrąžiname.

10. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Kitos nuostatos

11.1. Griežtai draudžiama be raštiško leidimo kopijuoti, pasisavinti, platinti ar atlikti kitokius veiksmus, pažeidžiančius DRABUZIAIJUMS.LT autorines teises į bet kokią internetinėje parduotuvėje DRABUZIAIJUMS.LT esančią informaciją, taip pat DRABUZIAIJUMS.LT Facebook, Instagram ir kitose soc.tinklose ir platformuose skelbiama informaciją, įskaitant nuotraukas, video įrašus, tekstus ir kt.. Visi pažeidimai yra ir bus fiksuojami ir spendžiami LR įstatymais numatyta tvarka.

11.2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.

11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia šiose Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. paštu info@drabuziaijums.lt

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.

×

Cart